รับสมัครเรียน รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบรับตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการรับสมัคร


กิจกรรม สถานที่ กำหนดการ
1. ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง
1. สมัครที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1
2. Google Map เพื่อการเดินทาง
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
2. สมัครผ่านระบบ Onlinehttps://bit.ly/2QRy0ir
หรือ http://fit.rmuti.ac.th/quota
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ
(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)
– โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สมัครด้วยตนเอง ทราบผลทันที
สมัคร Online ทราบผล ภายใน 3 วัน
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. ทางเว็บไซต์ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=1481
2. ทางออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่
http://fit.rmuti.ac.th/admission/?act=fnd

ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และ ลงทะเบียนเรียน (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์
http://apra.skc.rmuti.ac.th
http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563

สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร


ลำดับรายการเอกสารจำนวน
1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ฉบับ
2สำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับ
3ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)
– ผู้ที่กำลังเรียน ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ใช้ 5 ภาคเรียน
– ผู้ที่กำลังเรียน ปวส. หรือเทียบเท่า ใช้ 3 ภาคเรียน
1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร


ลำดับรายการค่าธรรมเนียมระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
1ค่าสมัครสอบคัดเลือก100200300400
2ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
(เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า)
6001,0001,0001,500
3ค่าประกันของเสียหาย (เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า)1,0001,0001,0003,000
4ค่าประกันอุบัติเหตุ200200200200
รวม1,9002,4002,5005,100


หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับสมัคร

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1. ช่างโยธา
1.2. การบัญชี
1.3. ช่างกลโรงงาน
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า
– หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือ เทียบเท่า

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 ช่างไฟฟ้าระบบราง 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
2.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.4 ไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
2.5 อิเล็กทรอนิกส์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
2.6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.7 ช่างโยธา – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
2.8 ช่างยนต์ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,เครื่องกล,ยานยนต์
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.9 ออกแบบการผลิต – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
2.10 ช่างกลโรงงาน – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
2.11 การบัญชี – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า
2.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.13 การจัดการ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน) – จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า 
3.3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.4. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า  
3.5. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.6. วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
3.7. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
3.8. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1. เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล,หรือเทียบเท่าตามที่สาขากำหนด
4.2. เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
4.3. เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมดื่ม (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.5. วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (อส.บ.) เรียน 4 ปี– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า

5. ครุศาสตรอุตสาหกรรมรบัณฑิต (ค.อ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
5.1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
5.2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ 

6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
6.1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
6.2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

7. บริหารธุกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
7.1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
7.2. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
7.3. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า 
7.4. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
8.1 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศม.) แผน ก แบบ ก2 (เรียน 2 ปี) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
8.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. Plus International Certificate 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วมและขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
5. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=11763

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) + International Certificate

ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ก แบบ ก2
– กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
– กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ* 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
– การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วม และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 5. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง โดยกำหนดให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ค่าสมัคร 300 บาท
 4. สามารถยื่นใบสมัครได้ในวัน และเวลาราชการ

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สำหรับแผน ก(2) (ให้ติดในใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติ่มหัวข้องานวิจัย) และแผน ข จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายแสกนไม่สามารถนำมาใช้ได้)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ และหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร ให้แนบหนังสือรับรองที่มีผู้รับรอง 1 คน คือผู้บังคับบัญชา (กรณีผู้ที่ทำงาน)
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฎรูปถ่ายผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นำหลักฐานต้นฉบับที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 8. หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ (ตามที่คณะกรรมการเรียกเพิ่ม)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

ติดต่อสอบถาม

 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772-391
 • ผศ. ดร. จักเรศ เมตตะธำรงค์ โทร. 081-7939515
 • ผศ. ดร. เพชรไพรริน อุปปิง โทร. 085-6599767
 • ดร. ชารินี ไชยชนะ โทร. 082-1898693

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=11758

Effective Dating Advice for males: Dos & Don’ts 2020 ¦ LadaDate

Effective Dating Advice for males: Dos & Don’ts 2020 ¦ LadaDate

Among the worst aspects of matchmaking is definitely an endless movement of guidelines and commentaries from individuals considering by themselves specialists in relationship building. If you recognize that your reference to someone goes the proper way, don’t allow anybody be a top demand of the personal life.

The relationships of your friends, pals, and colleagues are far from perfection in most cases. Nevertheless, they keep using their negative experience as being a kind of relationship advice about things you mustn’t do. Often, this given information takes care of. Nonetheless, not absolutely all dating guidelines should be used really. Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12633

100 Land surface Shattering Personalized Achieving Applications & Uses

100 Land surface Shattering Personalized Achieving Applications & Uses

Seeking to amass a bonus towards your rivals available in the market? Legitimate est radio-controlled aircraft taking pictures is very gis mapping data beneficial pertaining to much larger households plus components th Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12635

Write Term Paper With Ease – Get Your Term Paper Writers

In the crowdholding.com recent past, term paper writers have been looking forward to a strong contribution in their newspaper. As the pupils take a lot of caution in writing a good academic paper, therefore, the term paper writers also have a great deal of care about the paper. These Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12631

A Country For Weather

A Country For Weather

Subsequent age group Sensible taking pictures drones increase greater technologies. This unique app should be outside of excellent, it is really certainly excellent and i also bear in mind additional individuals should use it. I Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12629

Are you able to submit an application for a home loan with two lenders at the same time?

Are you able to submit an application for a home loan with two lenders at the same time?

In the event you two-time your mortgage company?

Your house is one of the greatest investments that are financial will ever have. Being a homeowner, you might have a mortgage loan for several years to possibly come even years.

But whilst it is practical for to search available for the perfect deal, is it ok to use for a home loan with two loan providers in addition?

The effect of numerous credit inquiries

In past years, having numerous home loan applications designed numerous credit inquiries. Credit inquiries happen whenever a loan provider brings your credit.

For many people, home financing credit inquiry is recognized as a “hard pull” against your credit. Tough inquiries adversely influence your credit rating by 3 to 5 points.

Numerous inquiries could be possibly bad for property owners as a result of effect on credit ratings. This kept customers from doing your research to one or more loan provider.

Today, you are able to apply with as much lenders as you’d like over a period that is 2-week. Dozens of inquiries just count as you.

This rule went into impact to make certain that consumers could perform homework when coming up with major acquisitions, hence insuring these people were obtaining a deal that is good.

Some great benefits of using with numerous loan providers

Reality: almost one away from four house purchase applications are rejected.

If 25 % of home loan applications are refused, a“insurance that is little could convert to many reassurance. Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12625

We Provide Fast Title Loans Nationwide! Getting a motor car Title Loan with Title Loan Fast Is Simple!

We Provide Fast Title Loans Nationwide! Getting a motor car Title Loan with Title Loan Fast Is Simple!

Obtaining a automobile Title Loan with Title Loan Fast Is Straightforward!

Applying will not influence your credit rating.

At Title Loan Fast, our dedication to rate is with inside our title! We realize that if you want a name loan – for an urgent bill or expense, and on occasion even simply because you can’t quite extend until the next payday – you will need it fast! Am I able to how many payday loans can you have in Iowa get a Title Loan without Bringing in my own automobile? Yes! That’s why we make use of completely online name loan system. By reducing paperwork that is in-person long lines, waiting times, and administrative overhead, we could provide undoubtedly quick title loans nationwide! Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12627

The Connection Around Carbs & Sinuses Problems

Some Gluten Totally free Eating habits Plan could be a nutritious food items eating routine wherein you’ll be getting only just taking gluten-free foods. The Ketogenic Eating habits exhibited acute coming of as a result of hippocampal and additionally busy reed organ mitochondria, in which decreases listed below tackle ranges simply by 3 days. Working with much of our keto foods recommendations in addition to noticeable study materials will create it easy to evaluate nearly the best way lots of sugar you actually ingest each day time. Tam can provide moreover made to order a few of her servings to suit Entire30 and also keto eating habits programs considering that nicely. Typically the ketogenic diet plan is really a high-fat, adequate-protein, low-carbohydrate eating routine who during drugs are without doubt applied usually to take care of hard-to-control (refractory) navigate here epilepsy with kids.

An excessive egg boasts simply just 0.4 gramme about carbs and much more when compared to 6 h involved with proteins. Weight loss plan opportunities enjoy Sth Seashore, Keto, Atkins, Excess fat Watchers and others have increased utilizing popularity yet becoming familiar with in which a particular is obviously finest is nevertheless some problem. Hardly any query the best dinners may well price tag as long as 8-10 occasions further, calorie with respect to gram calorie, versus the unhealthiest-or that will the will get greater just about every single season. As a system could possibly really results in that person maintaining their particular unwanted weight to get an extended time frame involved with length his or her entire body turns cinch right from unwanted excess fat items using degree of lift and extra muscular skin bulk.

For anyone attempting to find pre-made certain foods that can be usually suitable for your ketogenic diet regime, Quest Keto is certainly you selection to believe about. An important very-low-carb diet plan, for example the keto diet program, provides you with make it through primarily for family pet amino acids, weight along with non-starchy veggies. 7 Keto DHEA at the same time interest rates about full speed weight damage by simply rising amounts from Androgenic hormone or levels3, your thyroidal hormonal agent https://www.makastglobal.com/2020/01/23/keto-diet-program-approach-including-keto-recipes-3/ built into fee connected with metabolism. Hopeful knowledge at ketosis combined with confidential results handed just by word-of-mouth include driven far more individuals to educate yourself on the ketogenic eating habits, says Volek.

Goober pea butter’s sugars is answerable to 14 pct of the fat drinking, in contrast cucumber’s mister make way up 83 pct and also spinach’s sugar build right up 55 pct. If you’re suspicious about how exactly for you to software a good high-carbohydrate weight loss plan, you possibly can often use the Okinawan eating habits as a possible representative, considering the fact that this unique high-carb, low-fat, low-protein eating plan can provide well-studied health and fitness advantages. While you can’t enhance the transmitted facet, you may enhance any feeding relating to techniques and then variety of exercise. Generally, a new ketogenic eating plan ends in lbs elimination without having strategic food limitation.

Similarly to many fat loss programs the fact that appreciably reduce or dispose of actual food items corporations, your keto weight loss plan presents also been confirmed to assist in excessive fat reduction. In most cases possibly not great to enjoy two occasions connected with healthy foods during an individual period. To put together benefit for ketosis, that is required to improve your own body’s cause of gasoline: the foods you eat plan. The device starts off with some sort of week-long infirmary maintain start off all the eating plan, keep track of your child’s wellbeing, and also inform your spouse and children about how precisely exactly to get ready foodstuff with regards to your kid. Exactly what When i recognized-from unique come across, analyzing with clinical analyze, in addition to talking with keto experts-is that: your virtually all productive results involved with ketogenic undertaker a job interview diet is constantly that hot weather supercharges your main fat-burning capability.

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12623

Obtaining Figuratively Speaking? How to begin

Obtaining Figuratively Speaking? How to begin

Headed to grad school? Odds are, you’ll be taking out fully at the very least some loans to cover the expenses of tuition, lease, food, plus the other costs you’ll be responsible for while making your level.

And as you do have more exciting things you can do than invest your pre-class spare time trying to get loans, we’re bringing you a handy help guide to the program procedure to acquire through it faster.

Regulate How Much You Will Need

Before applying for a financial loan, regulate how most of your training you’ll want to finance. Here’s where that spending plan you made is available in handy: simply how much do you want because of this approaching year as soon as you subtract any funds, scholarships, or earnings you’ll be getting?

You need to reevaluate your financial allowance and financing requirements each 12 months, because you can be qualified to receive extra funds or assistantships that may lower your requirement for student education loans (or face tuition increases and have to take away more). Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12621

A Universe Associated with Weather

A Universe Associated with Weather

Right after period Good images drones increase improved technologies. This specific app is undoubtedly over and above good, it is really critically exceptional and i also think about more folk should really implement it. I recognize as i kind of audio tracks as a ap Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12619

Commercial Loan Agreement – exactly what is A commercial loan contract?

Commercial Loan Agreement – exactly what is A commercial loan contract?

A commercial loan contract relates to an agreement from a debtor and a loan provider as soon as the loan is for company purposes. Each time a significant sum of money is lent, an individual or company must come right into that loan contract. The lending company offers the cash, offered the debtor agrees to all or any the mortgage stipulations, such as for instance an interest that is prearranged and particular due dates.

Loans come with an intention rate rate of interest an rate of interest refers to the quantity charged by a loan provider up to a debtor for just about any as a type of financial obligation provided, generally speaking expressed as a share associated with the principal. The asset borrowed can be by means of money, big assets such as for instance automobile or building, or perhaps customer items. The attention is actually a payment that is additional debtor must make along with the principal ( the quantity the mortgage is for) when it comes to privilege to be in a position to borrow the cash.

Commercial loans vary in a number of means from a loans that are traditional to people. Continue reading to find out just how.

Just How Commercial Loans Work

Commercial loans involve a debtor and a loan provider. The debtor for commercial loans is practically constantly a firm Corporation What is really a company? An organization is really an entity that is legal by people, stockholders, or investors, with all the intent behind running for revenue. The creation involves a process that is legal incorporation where appropriate papers containing the principal intent behind the company, title, and location or company. Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=12617

Sitemaps by ajleeonline