Category: ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1022

โครงการ สัมนาหัวข้อ เปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โครงการ สัมนาหัวข้อ เปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=998

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพสู่คว …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=976

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออนไลน์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การตลาดเชิงสร้างส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=955

งาน MG สืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน บ้านเฮา ครั้งที่ 3

งาน MG สืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน บ้านเฮา ครั้งที่ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=925

โครงการทำบุญสานสัมพันธ์พี่น้องชาวบริหารธุรกิจ

โครงการทำบุญสานสัมพันธ์พี่น้องชาวบริหารธุรกิจ วันเสาร์ท …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=899

โครงการอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก

โครงการอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและติดต่อสื่อสารไปยังผู …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=871

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาด…

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถใ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=853

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและความภักดีในตราสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง : โครงกาพัฒนางานวิจัยเพื่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=823

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

โครงการหลักการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จใน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=809