กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

#ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1456