โปรแกรมวิชาการบัญชี

  ชื่อ-นามสกุล:   นางวิไลพร  หงษ์ขุนทด
ตำแหน่ง:   หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรไพรริน อุปปิง
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางโสภิดา สัมปัตติกร
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางดวงฤดี อู๋
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวอาภา  อยู่สุข
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวนุชนภา  แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:    นางสาวฐานิตย์  เกษร
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวพยอม  กบิลพัฒน์
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาววิมลสิริ มุสิกา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวสาวิตรี บุตรศรี
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวทิพวรรณ์  ศิริมาตร
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี
ชื่อ-นามสกุล:   นางสาววิมลใย เทือกตาถา
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การบัญชี

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?page_id=231