โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวชารินี  ไชยชนะ
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ชื่อ – นามสกุล:  นายสมพงษ์  วะทันติ
ตำแหน่ง:   อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ชื่อ – นามสกุล:  นายมานิตย์ สานอก
ตำแหน่ง:   อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ชื่อ – นามสกุล:  นายกมล  ช่วยรักษา
ตำแหน่ง:   
อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร: 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ชื่อ – นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลีนุช คนซื่อ
ตำแหน่ง:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?page_id=234