โปรแกรมวิชาการจัดการ

ชื่อ – นามสกุล:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทิมา พรหมเกษ
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  โปรแกรมวิชาการจัดการ
ชื่อ – นามสกุล:  นาย จักเรศ เมตตะธำรงค์
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  โปรแกรมวิชาการจัดการ
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวธัญญา พากเพียร
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  โปรแกรมวิชาการจัดการ
  ชื่อ – นามสกุล:  นางสาววรรณิดา สารีคำ
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  โปรแกรมวิชาการจัดการ

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?page_id=240