โปรแกรมวิชาการตลาด

  ชื่อ – นามสกุล:  นางกนกกาญจน์ วิชาศิลป์
ตำแหน่ง:   อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การตลาด
  ชื่อ – นามสกุล:  นางดาริกา แสนพวง
ตำแหน่ง:   อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การตลาด
  ชื่อ – นามสกุล:  นายชัดชัย รัตนะพันธ์
ตำแหน่ง:   อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  การตลาด

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?page_id=243